Åpenhetsloven

.
Flere av Dpend sine virksomheter er omfattet av åpenhetsloven.

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.

Aktsomhetsvurderinger

Leverandørkjeden til Dpend består av mange ledd og underleverandører som igjen har sine forsyningskjeder. Dpend har derfor valgt en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingen i samsvar med åpenhetslovens formål. I forbindelse med aktsomhetsvurderingene vektlegges omfang og utstrekning av potensielle og faktiske effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse

Rapporteringsperiode 01.07.2022 – 31.12.2022

Dpend er et konsern som tilbyr tjenester gjennom forskjellige selskaper der eiendomsutvikling, VVS-tjenester og entreprenørvirksomhet er våre hovedområder. I 2022 rundet vi 80 ansatte i konsernet. I Dpend er tillit selve grunnsteinen i det vi driver med og vår viktigste verdi. Som en følge av dette er det viktig for oss at våre leverandører etterlever Åpenhetsloven.

Dpend gjennomfører vår kartlegging og aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs metodikk. Vi anvender en risikobasert tilnærming. Dpend har etablert en gruppe som foretar en årlig vurdering av leverandørene. I forbindelse med den årlige vurderingen baserer vi oss på kjent informasjon, offentlig tilgjengelig informasjon og analyser. Selv om det gjennomføres en årlig vurdering vil arbeidet med Åpenhetsloven være en pågående prosess hvor vi hele tiden følger med på forhold som tilsier endret risiko hos våre leverandører. Ved negative funn vil man vurdere tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi legger vekt på å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid.

Fremover vil vi fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår.

Informasjon

Spørsmål vedrørende Dpend sin etterlevelse av åpenhetsloven kan sendes til post@dpend.no.

Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.